Bydlení

Pravidla feng shui pro váš domov


Domov je místem, kam se vracíme po těžkém pracovním dni s radostí a Äekáme od nÄ›j, že nám poskytne pocit bezpeÄí, klidu, harmonie a odpoutání se od problémů a starostí. Proto se velice Äasto lidé pÅ™i zaÅ™izování svých domovů zabývají myÅ¡lenkou feng shui. Jedná se o staré Äínské uÄení, jehož pointou je, aby byl ÄlovÄ›k v harmonii se svým okolím, udržování rovnováhy a volné proudÄ›ní energie Ächi. Tohoto lze dosáhnou podle vhodného rozmístÄ›ní nábytku, zvolení barev a celkové orientace domova.
Feng shui kameny
ZaÄneme pÄ›knÄ› od zaÄátku. PÅ™edstavte si tedy, že stojíte pÅ™ed svými vchodovými dveÅ™mi. Okolí pÅ™ed vstupem do naÅ¡eho domova by mÄ›lo být Äisté a upravené. Pamatujte, že o nás nevypovídá jen samotné vybavení bytu, ale že k domu také patří jeho vstup. I když se totiž říká: NesuÄ knihu podle obalu, pravdou je, že se tím opravdu moc neřídíme. Vstupní dveÅ™e by mÄ›ly být v ÄistotÄ› a nemÄ›la by na nich nebo v jejich blízkosti chybÄ›t upravená jmenovka. Velice důležitou souÄástí je také rohožka, kterou lze oznaÄit jako ÄistiÄku od Å¡patné energie. Necháváme na ni totiž vÅ¡e Å¡patné, co nás ten den potkalo a také to, co si nechceme do naÅ¡eho domova nosit. Stejným způsobem, jako rohožka, působí i tzv. strážci, za které lez pokládat tÅ™eba dvÄ› kvÄ›tiny naproti sobÄ›.
Zen zahrádka
PÅ™i otevÅ™ení dveří nejÄastÄ›ji vstupujeme do chodby nebo verandy. Tyto místnosti by mÄ›ly mít dostatek svÄ›tla a prostoru, aby mohla energie dobÅ™e proudit. NedoporuÄuje se mít zde neuspořádané boty a bundy, protože jejich vinou se tok energie zpomaluje nebo úplnÄ› zastavuje. Velice Å¡patnou vÄ›cí je umístÄ›ní zrcadla naproti vchodovým dveřím, kde odráží vÅ¡echnu pozitivní energii zpÄ›t do venkovního prostoru. Za srdce domácnosti je podle tohoto uÄení považována kuchyň. PÅ™ipravujeme zde totiž pokrmy, které konzumujeme. KuchynÄ› by rozhodnÄ› nemÄ›la být Å¡pinavá a neuklizená (Å¡patná energie) a nemÄ›ly by zde pÅ™evažovat tmavé barvy na stÄ›nách. Ve feng shui je velice důležité nebýt v oslabené pozici, za kterou je považována ta, kdy stojíme zády a nemáme pÅ™ehled o tom co se dÄ›je. Pokud tak máte sporák a dÅ™ez umístÄ›n naproti vchodu do kuchynÄ›, pouvažujte nad umístÄ›ním zrcadla, abyste alespoň trochu získali pojem o tom, kdo do místnosti zrovna vchází.
I když velká spousta z nás má ve svých ložnicích televize, poÄítaÄe a další techniku, z hlediska feng shui to není pokládáno za dobrou volbu. Ložnice je totiž urÄena k odpoÄinku a tyto vÄ›ci by nás mohly vyruÅ¡ovat. Volte radÄ›ji klidné barvy, které podporují spánek, a pokuste se odstranit kvÄ›tiny, pokud tedy nemáte opravdu prostornou ložnici (v tomto případÄ› je umístÄ›te dále od postele). Postel by mÄ›la mít Äelo, které je opÅ™ené o zeÄ, aby byla upevnÄ›na, a z obou stran noÄní stolky. RozhodnÄ› naproti postele neumísÅ¥ujte zrcadlo, protože to dle feng shui pÅ™ináší nevÄ›ru, a v noci si zavírejte dveÅ™e. Nezapomínejte také na to, že ložnice je urÄena pro vás a vaÅ¡eho partnera, nikoli pro návÅ¡tÄ›vy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup