Služby

Zajímá vás výsledná cena?


PotÅ™ebujete se zorientovat v různých financích? Týká se to stavby a vy například nevíte, kolik si máte půjÄit? PotÅ™ebujete různé odhady cen? Nechcete se tím mÄ›síce zabývat a potÅ™ebujete odhad rychle? Pak se obraÅ¥te na zkuÅ¡ené hráÄe v tomto poli .
Položkový rozpoÄet se může týkat různých vÄ›cí. Můžete požadovat položkový rozpoÄet kvůli hypotéce, nebo pokud stavíte dům svépomocí. Oceníme a navrhneme veÅ¡kerou práci, montáže i díly stavby. DÄ›láme vÅ¡echno individuálnÄ›, takže se můžeme pÅ™izpůsobit vaÅ¡im možnostem. ObecnÄ› se do tohoto tématu zahrnují položky:

obchod

– Stavební práce
– Řemeslnické práce
– Montážní práce

· RozpoÄet je vlastnÄ› takové vyÄíslení jednotlivých položek z tÄ›chto okruhů. Vždy je to doplnÄ›né jednotkovými cenami za mÄ›rnou jednotku tÄ›chto prací a dodávek. VyjádÅ™ena je také koneÄná suma a celková položka za danou odvedenou práci. Rekapituluje se stavební oddíl. Ty specifikují jednotlivé druhy prací. Souhrnné ceny díla samozÅ™ejmÄ› také v této kalkulaci najdete.

· Položkový rozpoÄet stavebních prací pÅ™edstavuje celkový rozpoÄet na vaÅ¡i stavbu. Jsou v ní zahrnuté veÅ¡keré práce a jde o výsledný produkt. Nastuduje se projektová dokumentace, nebo se udÄ›lá vlastní zaměření objektu. Dále se zpracuje výkaz výmÄ›r. Doplní se položkové vyjádÅ™ení jednotlivých stavebních, Å™emeslnických a montážních prací. Zvlášť jsou vÅ¡echny jednotkové ceny. K tomu vždy vypoÄítáváme individuální kalkulaci.

návrhy

· K Äemu tedy vlastnÄ› slouží položkový rozpoÄet? – Můžete jej použít jako podklad k hypotéce, nebo zkrátka jako odhadní cenu stavby. Může to být zpracováno jenom pro vaÅ¡e soukromé úÄely, ale také pro jakékoli instituce. Zejména pÅ™i výbÄ›rových řízeních je to zapotÅ™ebí.

Formát, v jakém obdržíte podobný rozpoÄet?

Samozřejmostí je dodání ve vytisknuté formě na papíru. Také jej obdržíte v elektronické podobě na CD nebo jej lze poslat e-mailem. Tento systém vždy záleží na předchozí domluvě.