Zboží

Úspora tím správným způsobem


Poté, co se rozhodnete pro úspory elektrické energie za přispění domácí fotovoltaické elektrárny, máte v podstatě dvě možnosti, jak toto zařízení získat.

 1. Jestliže jste natolik zruÄní, že si umíte vÅ¡e vytvoÅ™it sami, je tato cesta docela dobÅ™e možná.
 2. Každý, kdo má v tomto oboru urÄité zkuÅ¡enosti vám, ale potvrdí, že je vždy lepší si zavolat odbornou firmu, která vám postaví elektrárnu takzvanÄ› na klíÄ.

střecha

Nejedná se totiž o nic jednoduchého. Kromě toho se bude firma také snažit o to, aby svému zákazníkovi zajistila co nejvýhodnější podmínky, které přinesou žádané úspory.

 • Proces, který bude samotné montáži pÅ™edcházet, se skládá z nÄ›kolika fází.

  1. Nejprve se obě strany dohodnou na tom, jak si zadavatel svůj budoucí vlastní zdroj elektřiny představuje.
  2. Po této dohodě je firmou vytvořen návrh na celou stavbu.
  3. Tvorba projektu je další fází, která zahrnuje vytvoÅ™ení projektové dokumentace a zpracování žádosti k pÅ™ipojení k distribuÄní síti.

Odborníci, kteří se na stavby tohoto druhu specializují, mají dokonalý pÅ™ehled o vÅ¡ech novinkách a také o tom, jestli máte nárok na dotace. V případÄ›, že má o tuto finanÄní pomoc zákazník zájem a má na ni nárok, může firma vÅ¡e vyřídit sama.

Ušetřit se dá už po sedmi letech

Samotná montáž se skládá z instalace fotovoltaických panelů a následného namontování elektrického střídaÄe. PochopitelnÄ›, že každého budoucího uživatele pÅ™edevším zajímá, za kolik let se jeho investice vrátí a on bude koneÄnÄ› moci opravdu své finanÄní prostÅ™edky uspoÅ™it. Na tuto otázku není jednoznaÄná odpovÄ›Ä.

energie

 • Záleží na tom, jakou má objekt spotÅ™ebu a také na užívaném tarifu.
 • Důležitým kritériem je i výkon samotné elektrárny.

Odhadem lze ale říci, že návratnost se dostaví do dvanácti let. Může ale přijít i o několik let dříve. Například už po sedmi letech.