Služby

Pozor na velká sousta


Uspořádat veÅ™ejnou akci není nic snadného. PotÅ™ebujete k tomu spoustu vÄ›cí, ale v první Å™adÄ› vám nesmí chybÄ›t organizaÄní schopnosti a také pořádná dávka odvahy a odhodlání, abyste se do nÄ›Äeho takového pustili. Tím spíše, pokud míříte vysoko a máte velká oÄekávání. Uspořádat v malé obci tÅ™eba rockový festival je totiž nÄ›co úplnÄ› jiného než tam uspořádat hasiÄský bál.

vzorník barev

A ten hlavní rozdíl nespoÄívá v žánru zábavy, ale ani v penÄ›zích, které na to budete potÅ™ebovat, ani ve velikosti potÅ™ebného zázemí, protože nelze pÅ™edpokládat, že byste se veÅ¡li do místního kulturního domu, ale spoÄívá ve velikosti okruhu lidí, které na takovou zábavu pozvete. To je stÅ™edobod, od kterého se bude vÅ¡echno ostatní odvíjet. A můžete si být jisti tím, že pÅ™ilákat na akci celou obec je mnohokrát snazší než pÅ™ilákat na ni návÅ¡tÄ›vníky z celé republiky, kteří vám vyprodají koncerty.

VaÅ¡e organizaÄní schopnosti by mÄ›ly odpovídat velikosti akce

Na zaÄátku pořádání vÅ¡ech akcí je proto důležité si dobÅ™e promyslet, komu bude taková akce urÄena a zdali jsme schopni dané publikum oslovit a pÅ™ilákat. Pořádáte-li například onen zmínÄ›ný hasiÄský bál, pak vám pravdÄ›podobnÄ› bude staÄit, necháte-li vÄas pozvání vyhlásit místním rozhlasem a na obecní nástÄ›nky vylepíte plakáty. A pokud nechcete nic zanedbat, dejte pozvánku i do místního zpravodaje. V tomto měřítku není těžké pokrýt vÅ¡echny informaÄní kanály a pÅ™ilákat dostatek návÅ¡tÄ›vníků. Pokud budete nÄ›co pořádat tÅ™eba pro veÅ™ejnost v okresním mÄ›stÄ›, tak už to bude horší.

barvy

Lidé zde mívají zpravidla z Äeho vybírat, a proto je musíte umÄ›t nalákat – skrze místní média, místní rádio, tisk, plakáty na vÅ¡ech výlepových plochách. Pomoci vám mohou také letáky, které necháte roznést do vÅ¡ech schránek, protože na takové nabídky lidé dobÅ™e slyší. A pro vás je to tím spíše výhodné, když na internetu využijete nabídku „tisk letáky“ za výhodnou cenu. OvÅ¡em pořádat veÅ™ejnou akci, na kterou chcete pÅ™itáhnout návÅ¡tÄ›vníky z celé republiky, tak to už je silná káva. Neobejdete se bez médií s celorepublikovým dosahem, stohů plakátů, sociálních sítí a pravdÄ›podobnÄ› ani bez velkých sponzorů.