Zboží

Nebezpečná látka


Látka, jež je mezi lidmi běžnÄ› slangovÄ› nazývaná jako poppers, je velice nebezpeÄná, hoÅ™lavá a tÄ›kavá. Jedná se o nitritové ÄistiÄe.
BěžnÄ› se prodávají jako průmyslové ÄistiÄe. Mají opravdu vysokou koncentraci, takže se nesmí zneužívat a manipulace s nimi musí být obezÅ™etná. Jakmile by se vám dostaly například na kůži, tak by ji látka spálila.

žena

Na co se používají?

Tyto ÄistiÄe se používají na ÄiÅ¡tÄ›ní audiohlav, videohlav a také na ÄiÅ¡tÄ›ní kůže. Kůže se v tomto ohledu vÅ¡ak nemyslí na lidském tÄ›le, ale například jako bunda, kabelka, taÅ¡ka a tak podobnÄ›. PÅ™i kontaktu se právÄ› s lidským tÄ›lem na kůži nesmí látka dostat, protože je vysoce nebezpeÄná.
NejÄastÄ›jší použití je vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› jedno. Jedná se o použití na vyÄiÅ¡tÄ›ní erotických pomůcek. PrávÄ› tato látka je skvÄ›lá na ÄiÅ¡tÄ›ní penilních kroužků, kombinéz, pout a dalších fetiÅ¡ a kožených pomůcek, které se běžnÄ› pÅ™i tomto druhu sexuálních aktivit používají. VyÄistíte s nimi snadno i hraÄky, a další erotické pomůcky. Velice vhodný je to ÄistiÄ také pro průmyslové využití, zejména na kůži v průmyslu.

sexy žena

  • ZÅ™ejmÄ› byste chtÄ›li znát také poppers úÄinky. Ty mohou mít různé následky. NejÄastÄ›ji se například po vdechnutí objevují bolesti hlavy, závratÄ› a nevolnost.
  • Vždy je nezbytné s touto látkou nakládat opatrnÄ›. Látka v lahviÄkách je totiž vysoce hoÅ™lavá. Je přísnÄ› zakázáno pÅ™i manipulaci s touto látkou u toho kouÅ™it nebo mít poblíž otevÅ™ený oheň.
  • Je taktéž zakázaná inhalace neboli vdechování. Mohlo by to způsobit podráždÄ›ní sliznice a poÅ¡kození plic. Pokud by se vám podaÅ™ilo látku vypít, pak okamžitÄ› vÅ¡e vyzvracejte, kontaktujte lékaÅ™e a odjeÄte do nemocnice. PÅ™i požití neprodlenÄ› vyhledejte lékaÅ™skou pomoc.
  • Látka obsažené v lahviÄkách se používá ÄistÄ› k technickému úÄelu. Dbejte proto vždy vÅ¡ech bezpeÄnostních pravidel, abyste dodrželi veÅ¡keré zásady s manipulací s tÄ›mito látkami.
  • Vždy je nezbytné dodržování vÅ¡ech bezpeÄnostních pravidel. ŘiÄte se pÅ™itom vÅ¡emi pravidly a neporuÅ¡ujte bezpeÄnostní normy. Jedná se pÅ™edevším o vaÅ¡e bezpeÄí.