Služby

Jak může cizinec získat trvalý pobyt v ČR


Trvalý pobyt pro cizince je jedním z typů pobytu na českém území. Komu může být udělen a za jakých podmínek?

Kdo může podat žádost o trvalý pobyt

Žadatelem o trvalý pobyt v ČR může být cizinec bez ohledu na původní vlast, tj. jak občan EU, tak také cizinec pocházející z tzv. třetí země.
Pro cizince má obdržení trvalého pobytu značný význam. Význačně se mu mění jeho status. Jeho aktuální postavení se dostává ve většině oblastí praktického života na úroveň jakéhokoli občana České republiky.

trvalý pobyt

Jak se podává žádost v ČR

Žádost je nutno podat na příslušném vyplněném formuláři. Každý cizinec může žádost o trvalý pobyt podat až teprve na základě toho, že již v ČR pobývá nejméně 5 let. Jedná se o pobyt nepřetržitý a jen ve výjimečných případech lze tuto lhůtu zkrátit až na 2 roky.
K žádosti se přikládá:

  • aktuální fotografie osoby
  • doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu
  • cestovní pas
  • výpis z trestního rejstříku
  • doklad o zajištění ubytování

Žadatel by měl doplnit svou žádost rovněž vlastním životopisem. V něm vypíše i důvody, proč o trvalý pobyt žádá. Životopis nemusejí předkládat žadatelé českého původu.

Kde a jak se podává žádost

Žádost se podává přímo na pracoviště Ministerstvo vnitra, respektive na krajské pobočky Odboru azylové a migrační politiky, přičemž je nutné se dostavit osobně. V případě kladného posouzení žádosti bude následně žadatel kontaktován. Preferuje se telefonický kontakt, pakliže to není možné, bude uchazeč kontaktován písemně.
V této fázi obdrží vízum pro dlouhodobý pobyt, tj. pro pobyt v délce nad 90 dní. Na vyzvání si s tímto dokladem bude moci převzít rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů.

občané

Posléze se, jak uvádí přímo Ministerstvo vnitra, musí cizinec osobně dostavit přímo na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření totožnosti. Na toto má lhůtu až 60 dnů od pořízení biometrických údajů. Průkaz o povolení k trvalému pobytu platí 10 let a jeho platnost lze prodlužovat, a to i opakovaně.

Zároveň poté ministerstvo samo informuje zdravotní pojišťovnu a dotčená osoba bude zařazena i do registru Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kromě toho má cizinec s trvalým pobytem také nárok na čerpání dávek sociální podpory.
Samozřejmě také lze běžným způsobem realizovat zaměstnávání cizinců s trvalým pobytem, případně v ČR mohou tito lidé i libovolně podnikat.

Zamítnutí žádosti

Žádost o povolení může být též zamítnuta. Podrobněji se k těmto případům vyjadřuje zákon o pobytu cizinců, a to konkrétně v paragrafu 75. K zamítnutí může dojít například tehdy, neposkytne-li žadatel pravdivé údaje, pakliže porušuje zákon s cílem získat povolení, dopustil se v minulosti trestné činnosti atd.
Dotyčný má nárok se ve lhůtě 15 dnů vůči zamítavému vyrozumění odvolat. Své odvolání zasílá na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra.