Služby

Co pro vás může udělat poskytovatel internetu


Jako vÅ¡e na svÄ›tÄ›, ani internet nefunguje vždy tak, jak bychom si přáli. ObÄas jsme naÅ¡tváni tím, jak pomalu jde, jindy pro zmÄ›nu vypadává. Co s tím? V takovém případÄ› je obvyklé kontaktovat svého poskytovatele internetu, aby nám náš problém pomohl vyÅ™eÅ¡it.

Na co vÅ¡ak mnoho lidí zapomíná, je fakt, že i pracovník na lince je jen ÄlovÄ›k. A pravdÄ›podobnÄ› nemá vůbec nic spoleÄného s rozmístÄ›ním vysílaÄů Äi s úpravami, které se na nich Äas od Äasu musí provádÄ›t. Nemá tedy smysl být naÅ¡tvaný na nÄ›j, i když v tu chvíli právÄ› on pÅ™edstavuje personifikaci vaÅ¡eho poskytovatele.

blog2

Místo toho je dobré najít racionální Å™eÅ¡ení a pÅ™edevším důvod, proÄ jde najednou pomalu. Pracovník se pravdÄ›podobnÄ› nejprve zeptá na vaÅ¡i adresu, aby si mohl v mapÄ› pokrytí ověřit, jak silný signál zde je, jaký je tam dostupný typ pÅ™ipojení a umístÄ›ní nejbližšího vysílaÄe.

To, jaký typ pÅ™ipojení využíváte, uvidí ve vaÅ¡ich zákaznických údajích ve složce, kterou si otevÅ™e. Podívá se, zda skuteÄnÄ› máte ten nejvýhodnÄ›jší typ. Pokud zde najde chybu, například v tom, že daná firma pÅ™echází na jiný typ signálu a ten, co používáte vy, pomalu opouÅ¡tí, pak je nejlepší pÅ™ejít také. Obvykle to lze zařídit pomÄ›rnÄ› snadno a Äasto ani není potÅ™eba mÄ›nit zařízení.

internet1

Pokud chyba není zde, pak je tu ještě možnost, že v cestě postavili například vysokou budovu, která blokuje váš příjem signálu. A jelikož mapy pokrytí toto neberou příliš v úvahu, je možné, že se signál ukáže jako silný, i když je slabý.

Pokud máte sílu signálu dobrou, ale stránky se naÄítají pomalu, pak je dost dobÅ™e možné, že chyba není na stranÄ› poskytovatele, nýbrž ve vaÅ¡em poÄítaÄi. TÅ™eba je příliÅ¡ zahlcen a nezvládá tak rychle zpracovávat údaje, které prostÅ™ednictvím sítÄ› dostává.

Pamatujte, že najít příÄinu je prvním krokem k tomu ji vyÅ™eÅ¡it. Proto s oním pracovníkem spolupracujte. Věřte, že i on se vám snaží pomoci ze vÅ¡ech sil. Koneckonců, je to jeho práce.