Zboží

Vyberte si správnou lakovací linku!


Na každé stavbÄ› se Äasem vyskytne velké množství kovu, které je zapotÅ™ebí upravit do finální podoby tak, aby vypadalo dobÅ™e. Zařízeních pro povrchovou úpravu existuje celá Å™ada. Každý stroj je primárnÄ› urÄen pro jinou úpravu jiného materiálu. NejÄastÄ›ji jsou využívány lakovny a lakovací linky, pÅ™iÄemž možností lakování je celá Å™ada. PÅ™inášíme vám tedy základní pÅ™ehled metod, kterými lze povrchy upravovat.

výrobní linka

Dle nátěrových hmot rozlišujeme, tekuté, práškové a elektroforetické. K práškovému nanášení barev se využívají (jak již název sám napovídá) barvy práškové. Na předem zahřátou plochu je stříkán syntetický prášek, který se při kontaktu s horkou plochou roztaví a vytvoří tak ucelený lakový film.
Nanášení kapalné barvy na materiály funguje obdobnÄ›, jen je k nátÄ›ru používaná barva, kterou je možné rozpouÅ¡tÄ›t a Å™edit ve vodÄ›. Tato metoda se nejÄastÄ›ji využívá k potírání složitých souÄástí nebo hodnÄ› Älenitých tvarů.
Poslední metodou je elektroforetické lakování, které je v posledních letech nejoblíbenÄ›jší. Jedná se o vysoce spolehlivou metodu, která je využívána pÅ™edevším v automobilovém průmyslu a díly využívající se u domácích spotÅ™ebiÄů, radiátorů, elektrických přístrojů nebo u zemÄ›dÄ›lských strojů.

továrna

VÅ¡echny hmoty lze na povrchy nanášet rozdílnými způsoby. Dle způsobu, kterým jsou látky nanášeny, je můžeme dÄ›lit na ponorové, automatické, ruÄní a robotické. To jaká metoda bude použita, závisí pÅ™edevším na velikosti a tvaru upravované Äásti, jeho urÄení a finanÄních prostÅ™edcích, které budou do výrobku investovány.
Pokud si tedy právÄ› vybavujete dílnu a chystáte se nÄ›jaké lakovací zařízení zakoupit, vyberte si ideálnÄ› takové, které zvládne vÅ¡echny druhy hmot, kterými lze povrchy stříkat i vÅ¡echny způsoby, jakými lze látky nanášet. JedinÄ› tak nebudete muset investovat další finanÄní prostÅ™edky do nové maÅ¡iny.