Zboží

Vybavení sociálního zázemí na pracovištibílé skříňky, zámeÄky, klíÄek

VÅ¡ichni moc dobÅ™e víme, že se v zamÄ›stnání cítíme mnohem lépe, když jeho prostÅ™edí působí esteticky a kulturnÄ›. Asi by nikoho moc nebavilo chodit do zamÄ›stnání, kde se nedbá na základní hygienické potÅ™eby a vkusné vybavení. ZamÄ›stnavatelé by se mÄ›li snažit o to, aby vytvoÅ™ili pro své zamÄ›stnance takové zázemí, kde by si mohli bÄ›hem pauzy odpoÄinout, nabrat síly a taky, kde mÄ›li možnost bezpeÄnÄ› uložit své osobní vÄ›ci a odÄ›vy. Ne každý se nutnÄ› potÅ™ebuje v zamÄ›stnání pÅ™evléknout do pracovního odÄ›vu. Je ale spousta povolání, která vyžadují pracovní odÄ›v z bezpeÄnostních důvodů. Taky by se asi nikomu nelíbilo cestovat dopravním prostÅ™edkem v odÄ›vu zatřísnÄ›ného olejem nebo jinou kapalinou. Pro odkládání svrÅ¡ků je zapotÅ™ebí vybavit sociální zázemí kvalitními boxy a skřínÄ›mi.

BezpeÄné uložení odÄ›vů

Za ztrátu jakéhokoli odÄ›vu na pracoviÅ¡ti si odpovídá zamÄ›stnanec, ale zamÄ›stnavatel by mÄ›l zajistit každému pracovníkovi možnost bezpeÄného uložení osobních vÄ›cí. Týká se to hlavnÄ› takových spoleÄností, kde se každý zamÄ›stnanec musí pÅ™evléknout do pracovního odÄ›vu. AÅ¥ už se jedná o výrobní spoleÄnost nebo supermarket, zamÄ›stnanci musí mít takové úložiÅ¡tÄ› pro své osobní vÄ›ci, které jim zaruÄí, že je nikdo neodcizí. Problém bývá vÄ›tÅ¡inou ve financích a zamÄ›stnavatelé velmi Äasto tuto základní otázku pÅ™echázejí velmi ledabyle. PÅ™itom je na dneÅ¡ním trhu velká nabídka Å¡atních skříní, které jsou vyrábÄ›ny do takových prostorů, kde je obrovský pohyb lidí. Jejich kvalita je úmÄ›rná cenÄ› a je z Äeho vybírat.

žlutobílé skříňky, zámeÄky

Kvalita za příznivou cenu

Vybavení Å¡aten na pracoviÅ¡tích v mnoha případech neodpovídá požadavkům na estetiku, hygienu ani bezpeÄnost. PÅ™itom má každý zamÄ›stnavatel možnost velkého výbÄ›ru úložných prostor. Jednou z variant jsou Å¡atní skřínÄ› plechové, kde si každý zamÄ›stnanec může své svrÅ¡ky odložit bezpeÄnÄ› a hygienicky.